Spontánní porod

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Dosavadní průběh Vašeho těhotenství i veškerá porodnická vyšetření a vyšetření plodu neodhalila žádnou patologii, která by mohla být překážkou vedení porodu přirozenou cestou. Vaginálně vedený porod je přirozený, fyziologický proces, který u cca 85% rodiček proběhne bez komplikací. U zbylých 15% rodiček by mohly nastat v průběhu porodu komplikace, které by mohly vést k ohrožení zdraví i života jak rodičky tak plodu. O těchto komplikacích bychom Vás chtěli informovat a zároveň si vyžádat Váš souhlas k operačnímu ukončení porodu pro případ, že se tyto komplikace u Vás vyskytnou. V průběhu samotného porodu mohou nastat situace ( časová tíseň, rozrušení, vyčerpání, bezvědomí), kdy již nebude možné Vás o akutním riziku dostatečně informovat a vyžádat si Váš souhlas k nezbytným výkonům vedoucím k záchraně života a zdraví Vašeho nebo plodu. Uvedené informace nemají sloužit k vyvolání Vaší nejistoty nebo strachu, mají za úkol zvýšit Vaši informovanost.

Je velmi pravděpodobné, že Váš porod proběhne bez komplikací.

Komplikace v průběhu I. doby porodní

Jedná se o náhle vzniklé stavy, které ohrožují zdraví a život rodičky plodu, které nelze vyšetřovacími postupy předem předvídat. Řadíme sem především náhlé ohrožení plodu nedostatečným přísunem kyslíku (hypoxie) při předčasném odloučení placenty, pupečníkových komplikacích, horečce za porodu apod. Velmi vzácně může být ohrožen i život matky při embolii plodovou vodou, eklamptickém záchvatu, hypertenzní krizi apod. Porod je třeba neprodleně ukončit císařským řezem.

Komplikace v průběhu II.doby porodní

V této fázi porodu je opět nejčastější komplikací akutní hypoxické ohrožení plodu. Důvodem bývají nejčastěji pupečníkové komplikace. Hlavička plodu je v této fázi porodu již vstouplá do pánve a císařský řez již nelze bez nebezpečí vážného poranění rodičky provést. Porod je třeba rychle dokončit pomocí porodnických kleští nebo použitím vakuumextraktoru (podtlakový zvon).

Komplikace v průběhu III. doby porodní a v časném poporodním období

Tyto komplikace se týkají především silného poporodního krvácení způsobeného bud‘ porodním poraněním, zadržením lůžka nebo jeho částí a nebo nedostatečným stažením dělohy (hypotonií) po porodu. Intenzita krvácení může vést k ovlivnění celkového stavu rodičky až k rozvoji šoku a dalších velmi závažných komplikací. K odstranění příčin krvácení je velmi často nutné použít operační výkony, ať již se jedná o ošetření poranění nebo vyprázdnění patologického obsahu dutiny děložní. Operační výkony je většinou nutné pro svou bolestivost provádět v celkové anestézii. Zcela ojediněle dochází k tak závažným komplikacím a neztišitelnému krvácení ohrožujícího přímo život rodičky, že je nutné po vyčerpání všech ostatních možností přistoupit k operačnímu odstranění dělohy.

Často je nutné ošetřit menší porodní poranění , jako jsou trhliny pochvy, děložního hrdla a hráze. Tato ošetření bývají prováděna v místním znecitlivění.

Pokládáme za nezbytné Vás o všech rizicích informovat a zároveň Vás chceme ubezpečit, že metody moderního porodnictví jsou koncipovány tak, aby se komplikacím v co největší míře dařilo předcházet. Přejeme Vám aby Váš porod s naším přispěním proběhl bez jakýchkoliv rušivých momentů.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

V indikovaných případech- kdy je nutné předejít poškození Vašeho zdraví nebo zdraví plodu je porod ukončen operativně -císařským řezem nebo vaginálními porodnickými operacemi – porod kleštěmi, vakuumextraktorem, extrakcí plodu.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

Po spontánním porodu bez komplikací nepředpokládáme žádné zdravotní postižení či pracovní omezení.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.