Porod do vody

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Možnost vedení porodu do vody stanoví porodník po přijetí rodičky k porodu, jakmile zhodnotí její celkový tělesný stav, provede porodnické vyšetření a zhodnotí záznam srdeční akce plodu provedený na kardiotokografu.

V průběhu porodu je možné využít pobytu ve vodě i opakovaně. Při vlastním porodu je přítomen porodník. Dojde-li v kterékoliv fázi porodu k neočekávaným komplikacím, je nutno okamžitě pobyt ve vodě ukončit a uposlechnout doporučení odborného personálu.

Tento způsob porodu je považován za bezpečný, jedná-li se o zcela normální průběh těhotenství a porodu. Pozitivním efektem pro rodičku u takto vedeného porodu je úleva při bolesti i možnost měnit polohu těla v průběhu porodu. Výhodou je i méně častý nástřih hráze (epiziotomie).

Naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře či porodní asistentky na všechno, co Vás ve vztahu k porodu zajímá.

Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby vše proběhlo bez komplikací.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

V indikovaných případech- kdy je nutné předejít poškození Vašeho zdraví nebo zdraví plodu je porod ukončen operativně -císařským řezem nebo vaginálními porodnickými operacemi – porod kleštěmi, vakuumextraktorem, extrakcí plodu.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

Po spontánním porodu bez komplikací nepředpokládáme žádné zdravotní postižení či pracovní omezení.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.