Obrat zevními hmaty

Obrat zevními hmaty

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Jak klinickým, tak ultrazvukovým vyšetřením bylo prokázáno, že Váš plod se nachází v poloze podélné koncem pánevním, to znamená, že do porodních cest bude ustupovat a bude porozen zadečkem napřed. Jde o polohu méně příznivou než pokud se plod rodí hlavičkou. Naší snahou je Vám porod maximálně usnadnit a vytvořit co nejbezpečnější podmínky pro porod Vašeho dítěte. Možností řešení tohoto stavu je několik. Pokud plod není příliš velký je možno vést porod přirozenými porodními cestami. Naopak u rodičky s větším plodem nebo tam, kde zdravotní stav pacientky vykazuje určitá rizika, je vhodnější jak pro těhotnou, tak pro její plod vést porod císařským řezem. Existuje třetí možnost, a to ještě před začátkem porodu, otočit plod v děloze o 1800 tak, že hlavička nalehne na pánevní vchod a dítě je pak v poloze hlavičkou napřed, to znamená nejpříznivějším způsobem. Toto otočení plodu se nazývá obrat zevními hmaty. Po zvážení Vašeho stavu jsme toho názoru, že tento výkon by byl pro zdárné ukončení Vašeho těhotenství optimální. Následující informace by Vás měly s obratem obeznámit.

  • obrat zevními hmaty se provádí mezi 35.–38. týdnem těhotenství, kdy není plod nadměrně velký, kdy je v dutině děložní dostatek plodové vody a plod je tudíž dostatečně pohyblivý. Těhotná nesmí mít děložní stahy. Proto se cca 25 minut před výkonem podává infuze s preparátem tlumícím děložní činnost. Před vlastním výkonem se provede kontrolní ultrazvukové vyšetření tak, aby se potvrdilo uložení plodu v děloze, stanovilo množství plodové vody a zkontroloval stav placenty. Je proveden kardiotokografický záznam, abychom byli dobře informováni o stavu plodu.
  • zhodnocením Vašeho stavu jsme nezjistili žádné překážky provedení tohoto výkonu
  • vlastní provedení obratu zevními hmaty výkon provádí dva porodníci. První ručně otáčí plod v děloze, druhý průběžně kontroluje ultrazvukem stav plodu. Těhotná leží na zádech s mírně pokrčenými nohami v kolenních kloubech. Pokračuje infuze s preparátem tlumícím děložní činnost

Porodník stojí nebo sedí po pravé straně těhotné. Přiloží obě ruce na její břich tak, že jedna ruka je na záhlaví plodu a druhá na jeho zadečku. Pokud jsou uvolněny jak stěna břišní tak svalovina dělohy, začne porodník mírným tlakem dlaně tlačit hlavičku plodu dolů, směrem k pánevnímu vchodu. Druhou dlaní lehce tlačí zadeček plodu vzhůru směrem k hrudníku těhotné. Výkon by neměl být bolestivý a neměl by přesáhnout tři minuty. Průběžně je sledován stav plodu ultrazvukem.

Možné komplikace:

  • pro omezenou pohyblivost plodu nelze obrat provést
  • výjimečně může dojí k odloučení části placenty nebo ke změnám srdeční akce plodu. Proto může být obrat zevními hmaty prováděn pouze v případě, kdy je možno ihned ukončit těhotenství císařských řezem (připravenost týmu operačního sálu)
  • vhledem k tomu, že jde o výkon nebolestivý, není nutná žádná anestezie
  • po ukončení výkonu je poloha plodu a stav placenty zkontrolován ultrazvukovým vyšetřením
  • je proveden 30 minutový kardiotokografický záznam srdeční akce plodu
  • Rh negativním pacientkám je aplikován preparát k zabránění tvorbě protilátek proti červeným krvinkám plodu.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

V této indikaci nemá výkon alternativu.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

Akutní ohrožení plodu nebo rodičky jsou řešeny bezprostředně při výkonu. Může dojít k opětovné změně polohy plodu na konec pánevní.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.