Císařský řez – sectio caesarea se sterilizací

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Definice

Patří mezi základní porodnické operace a provádí se na základě komplexního vyšetření těhotné i plodu. Důvod k císařskému řezu vzniká nejčastěji v průběhu normálního porodu, pokud náhle vznikne ohrožení zdraví nebo života rodičky či plodu, nebo plánovaně, kdy ze zdravotních důvodů není možné vést Váš porod přirozenou cestou. O tom, zda bude proveden císařský řez, vždy rozhoduje vedoucí lékař po zvážení všech okolností týkajících se dosavadního průběhu porodu nebo momentálního zdravotního stavu matky i plodu. Pokud je rodička při vědomí, sdělí jí důvody svého rozhodnutí a vyžádá si její písemný souhlas. Ve výjimečných případech, když je rodička v bezvědomí, postupuje podle všeobecných zásad porodnické praxe – záchrana života a zdraví matky i plodu. V případě zájmu a souhlasu rodičky informuje i blízké příbuzné.

Císařský řez nelze provést pouze na vlastní žádost rodičky nebo rodinných příslušníků. Tento výkon totiž představuje pro matku i plod větší riziko, než přirozený porod.

Postup:

  • přístup z kožního řezu do dutiny břišní
  • otevření dutiny děložní, vybavení novorozence a placenty
  • sešití dělohy
  • podvaz a přerušení vejcovodů
  • sešití břišní stěny

Vlastní operační výkon:

Operační řez je veden nejčastěji příčně v dolní části břicha. Výjimečně je nutné např. při ohrožení plodu nebo značné obezitě provést podélný řez od pupku směrem ke stydké sponě. Po otevření břišní dutiny je otevřena dutina děložní a vybaven plod a následně placenta.

O novorozence se po jeho vybavení starají dětští lékaři, kteří jsou přítomni na operačním sále. Po prvním vyšetření Vašeho dítěte rozhodují, na kterém oddělení bude dítě dále umístěno a jaké sledování vyžaduje. O stavu Vašeho dítěte Vás budou pravidelně informovat.

Po sešití dělohy je provedena sterilizace – metodou dle Pomeroye. Vejcovody jsou zachyceny a podvázány stehem a poté ještě v podvázané části přerušeny, což zajišťuje jejich neprůchodnost.

Tento výkon trvá cca do 5 min, takže prodloužení operačního výkonu je jen nepatrné.

Poté je pečlivě sešita i břišní stěna.

Po výkonu budete uložena na pooperačním pokoji s intenzivní lékařskou a ošetřovatelskou péčí. Dítě Vám bude předáno do vlastní péče, jakmile to Váš zdravotní stav dovolí. Pooperační délka pobytu v nemocnici je asi 5-7 dnů (pokud bude průběh bez komplikací a Vaše dítě bude zdrávo).

Při císařském řezu se provádí celková nebo epidurální anestezie. U celkové anestezie jste uspána a průběh operace nevnímáte. Při epidurální anestézii je Vám injekcí v oblasti bederní páteře znecitlivěna pouze dolní polovina těla, necítíte bolest, ale jste celou operaci při vědomí. O způsobu anestezie – rozhodne lékař – anesteziolog po dohodě s Vámi a po zvážení všech důležitých okolností.

Možné komplikace:

Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nezkomplikovaný průběh operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Pro pooperační průběh po císařském řezu jsou typické některé komplikace, které souvisí nejen se samotnou operací, ale i se změnou celkového zdravotního stavu ženy po porodu. Jde o silnější krvácení z dělohy nebo infekce a komplikované hojení operační rány. Dále pooperační průběh může komplikovat „trombóza“ (vytvoření se krevních sraženin v žilách např. dolních končetin), „embolie“ (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), zauzlení střev „ileus“ nebo infekce močových cest. I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k nepředpokládané závažné situaci (prudké krvácení, placenta vrostlá do dělohy, porucha srážlivosti krve a jiné), která vyžaduje v zájmu záchrany života ženy okamžité odstranění dělohy. Dále může dojít k náhodnému a neúmyslnému poškození okolních orgánů, např. močového měchýře, močovodu a tlustého střeva. Tato poškození mohou vést k rozšíření stávajícího operačního výkonu o další výkon. Naprosto výjimečně může dojít k selhání sterilizace a opětovnému otěhotnění.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

Tento výkon nemá v dané indikaci alternativu.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

Provedením sterilizace nedochází ke zvýšení rizik či komplikací císařského řezu.

Provedení sterilizace způsobí zneprůchodnění vejcovodů, čímž znemožní vajíčku dostat se do dělohy a být oplodněno spermií.

Tento výkon tedy nijak neovlivní další funkce organizmu, nemá vliv na činnost vaječníků, neovlivní hormonální stav ženy ani menstruační cyklus, neovlivní negativně ani pohlavní život a sexualitu ženy.

Tento výkon vede k neplodnosti a je nevratný.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.